Etika oktatás

Iskolánkban az etika oktatását a 2013/14 – es tanévben 1. és 5. évfolyamon majd jelzett tanévtől felmenő rendszerben kívánjuk bevezetni.

Az etikai nevelés fő célja:

 • a tanulók etikai érzékének fejlesztése,
 • az európai civilizációban általánosan elfogadott etikai értékek megismerése,
 • ezek alkalmazása
 • a megfelelő életvezetés és értékrend  megalapozása,
 • az önálló véleményformálás
 • etikai problémáik tudatosítása
 • felelős döntéshozatal

Az etikai nevelés kiemelt célja az önálló, felelős és kritikai gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Fontos jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése.

Az etika alapvető feladata:

 • a gyerekek közösséghez való viszonyának,
 • értékrendjének,
 • normarendszerének,
 • gondolkodás- és viselkedésmódjának a fejlesztése,
 • a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének erősítése.

Az etikai nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel, valamint az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának.

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll.

Legfontosabb pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése, illetve azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel. A saját értékek keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is.

Gyermekeinket arra kell ösztönöznünk, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az alapvető etikai értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez.

Mindezek lehetőséget adnak az elemi értékek fokozatos értékrenddé, meggyőződéssé válásához, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget.